NT Vacancy
Answer

सहायक तह ४ ,( प्र. ) मा फाराम भर्दा शैक्षिक योग्यता  Education Level   :   SLC 

                                                                                                    Education Degree : SLC

                                                                                                    Education Major : Any Discipiline

                                                                                                    Degree Name        : SLC       

                                                                                                                                                   भर्नु पर्छ .

                                                                                                                                                                                                

Answer

समाबेशी समुहमा फाराम भर्न  पाउने उम्मेदबारहरुले      PREVILEGE GROUP MENU    मा  गएर आफ्नो विवरण भर्ने तथा आफु ले  प्राप्त गरेको समाबेसी समुह को प्रमाण पत्र अपलोड गर्नु पर्दछ ,  तर महिला समूह मा फाराम भर्न    PROFILE    मा महिला उल्लेख भए पुग्छ .