NT Vacancy
Answer

g]kfn 6]lnsdsf] cfGtl/s d'Nof+sg j9'jf, cfGtl/s k|ltof]lutf / v'nf tyf ;dfj]zL k|ltof]lutfTds k/LIffsf] nflu Online b/vf:t eg]{ tl/sf /  Wofg lbg'kg]{ s'/fx? M

 

-!_       Online b/vf:t eg{sf] nflu cfj]bssf] Email Id clgjfo{ ?kdf cfjZos kg]{5 . sDkgLn] vacancy tyf k/LIff ;DalGw ;"rgfx? cfj]bssf] Email Id df g} k7fpg] x'+bf cfj]bsn] cfkm\gf] cflwsf/Ls Email Id  k|of]u u/L Sign up ug'{ x'g cg'/f]w ul/G5 . o; cl3 g} Nepal Telecom sf] Online Vacancy df Register e};s]sf cfj]bsx?n] ;fljss} Email Id/Password af6 Login ug{ ;Sg'x'g]5 . t/ klxnf]k6s Nepal Telecom sf] Online Vacancy df cfj]bg ug]{ cfj]bsx?n] ;j{k|yd Sign up u/L cfkm\gf] Email Id tyf sDtLdf 6 digit sf] password /fvL register ug'{kg]{5 .

 

-@_       Register u/L;s]kZrft\ cfj]bsx?n] Display df Username (Email ID) / password k|fKt ug]{5g\ . o;/L k|fKt ID / password af6 g} cfj]bsn] Sign In u/L Profile Entry,Vacancy apply tyf Profile Update ug'{kg]{] ePsf]n] pQm ID / Password ;'/lIft ;fy /fVg' x'g cg'/f]w ul/G5 .

 

-#_       o; sDkgLsf] Website www.ntc.net.np jf recruit.ntc.net.np df Login u/L Profile entry df click u/L qmdzM Profile ,Family details, Education,Training, Experience, Council  tyf  Privilege group df uO{ cfj]bg ug]{ kbsf] nflu dfu adf]lhdsf cfjZos ljj/0fx? entry tyf Documents  Upload  u/]kZrft Save ub}{ hfg'kg]{5 . g]kfn 6]lnsdsf sd{rf/Lx?n] cfkm\gf] Profile df NT Staff  5gf]6 u/L Emloyee  Id Type u/]kl5 v'Ng] Service History Tab df uO{ lj1fkg ul/Psf] kbsf] nflu cfjZos Informations entry ug'{sf ;fy} Documents Upload ug'{kg]{5 .

Upload  ul/g] Document sf] Size 200kbs eGbf a9L] x'g' x'Fb}g . g]kfnLdf gfd Type ubf{ Unicode dfq k|of]u ug'{kg]{5 .

 

-$_      Vacancy post df cfkm"n] cfj]bg lbg rfx]sf] Post 5gf}6 ul/ Apply ug]{ . o; kl5 Apply ul/Psf] kb, tx, k/LIff b:t'/ / 6f]sg gDa/ pNn]v ePsf] ljj/0f cfj]bssf] Email df k|fKt x'g]5 . cfj]bsn] pQm ljj/0fnfO{ lk|G6 u/L] cfkm"nfO{ kfos kg]{ o; sDkgLsf dxz'n a'em\g] s'g} klg sfp06/df uO{ sfp06/ v'n]sf] lbg dxz'n a'emfpg] ;do leq /sd e'QmfgL ug'{kg]{5 . t/ g]kfn 6]lnsdsf sd{rf/Ln] cfGtl/s d"Nof+sg a9'jf (File Promotion_ sf] nflu cfj]bg ug{ k/LIff b:t'/ a'emfpg'kb}{g .

 


Answer

होइन,   बिज्ञापन भएको पद को लागि सूचनामा माग भएको विवरणहरु  तथा DOCUMENTS UPLOAD  गर्नु पर्दछ .

जस्तो  : सहायक तह ४, ( प्र.) पदमा आबेदन गर्न  EXPERIENCE, TRAINING,COUNCIL MENU मा केहि गर्न पर्दैन .  EDUCATION    SLC  मात्र भए पुग्छ .DOCUMENTS UPLOAD  गर्न  SLC को MARKSHEET र  CHARACTER CERTIFICATE  मात्र UPLOAD गरे हुन्छ . सहायक तह ४, ( प्र.) को लागि EDUCATION   मा अन्य Degree भर्न मिल्दैन . 

तर तपाई संग   SLC  भन्दा माथिका    Degree  छन् भने       EDUCATION   मा    add    गरेर   उल्लेख गर्न भने सकिन्छ

यदि तपाई टेलिकम इन्जिनियरमा फाराम भर्दै हुनुहुन्छ भने  तपाई COUNCIL MENU मा पनि जानुपर्छ 

यदि तपाई तह ९  उप  प्रबन्धक टेलिकम मा फाराम भर्न योग्य हुनुहुन्छ  भने चाहिँ EXPERIENCE MENU मा गइ आफ्नो अनुभब  विवरण भर्नुपर्छ

समाबेशी समुहमा  फाराम भर्ने उम्मेदबार ले  मात्र  PREVILEGE GROUP  मा गइ आफ्नो विवरण भर्नुपर्छ .


Answer

क)  Profile Entry मा profile,family details,Education menu हरु भर्ने |

ख )  Profile मा उल्लेखित आवश्यक इन्ट्रीको साथै IS NTStaff मा click गरि क.द.नं. राख्ने |

ग)  क.द.नं. राखी Save गरे पछि Menu मा Service History  थप हुने छ |

आ.प्र. तर्फ मात्र भर्ने कर्मचारीहरुको लागि  

क. हाल कार्यरत कार्यालय तथा पद  सम्बन्धि आवश्यक सूचना Entry गरि is this Working office मा YES मा click  गर्ने |

ख. यसमा भर्ने कर्मचारीहरुको लागि रमाना पत्र आवश्यक नपर्ने भएकोले नियुक्ति पत्र वा बढुवा पत्र मात्र Upload गरि seniority date उल्लेख गर्ने |

ग)  सो पदको शुरु मिति Seniority Date   र अन्तिम मिति Form Apply मितिलाई मानिने छ | 

ग). सम्पूर्ण  Data Entry पश्चात Save गर्ने |

फाईल बढुवा र तर्फ मात्र भर्ने कर्मचारीहरुको लागि  

क . हाल कार्यरत कार्यालय तथा पद  सम्बन्धि आवश्यक सूचना Entry गरि is this Working office मा YES मा click  गरि आवश्यक सूचना Entry गर्ने |

ख . सो पदमा एक भन्दा बढी कार्यालयहरुमा कार्यरत भएमा सबै कार्यालयहरुको  हकमा  save and add more वा Add मा  गै प्रत्येक कार्यालयको लागि data Entry गर्ने | Is this Working office मा NO मा click  गरि आवश्यक सूचना Entry गर्ने |

ग . यसमा भर्ने कर्मचारीहरुको अंक गणना सोहि सूचना हरु बाट गरिने भएकोले ध्यान पुर्वक भर्न अनुरोध गरिन्छ |

घ . सो पदको शुरु मिति Seniority Date   र अन्तिम मिति २०७४ सालको आषाढ मसान्तलाई  मानिने छ |